• Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
5 (1 بازخورد)

معرفی کتاب الهی نامه

الهی نامه ، نوشته آیت الله علامه حسن حسن زاده آملی، در موضوع مناجات با خدا به زبان فارسی است. نویسنده در وصف الهی نامه چنین می‌نگارد: « الهی نامه کلماتی چند است....

  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
0 (0 بازخورد)

معرفی کتاب وحدت

وحدت از دیدگاه عارف و حکیم توسط استاد علامه حسن زاده آملی به زبان فارسى و در زمینه یکى از مباحث اساسى که ام المباحث است؛ یعنى توحید و وحدت از منظر عارف و حکیم، نگاشته....