ریزموضوعات همایش علامّه حسن زاده (رحمة الله علیه)

۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۰۹:۳۲

نوشته شده توسط مدیر2 مدیر2 در چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰۹:۳۲

قابل توجه اساتید، طلاب و دانشجویان محترم که قصد نگارش مقاله علمی پژوهشی برای همایش علامه حسن زاده (ره) را دارند باید به نکات ذیل  توجه ویژه داشته باشند:

الف. این موضوعات برگرفته از آثار مرحوم علامه حسن زاده (رحمت الله علیه) می باشد؛ لذا در تدوین مقاله  ، محور،  آراء، اندیشه و سیره ایشان مد نظر قرار گیرد.

ب. موضوعات با توجه به تشخیص محقق و نظر کارشناسان علمی همایش قابل تغییر است، اما اولویت با موضوعات مطرح شده می­باشد.

ج. این موضوعات باید در قالب مقارنه با دیدگاه سایر اندیشمندان همسو، تقریبی و بینشی و.. تطبیق داده شود.

د. مقالات باید براساس شیوه نامه ای که در سایت همایش بارگذاری شده است؛ تدوین شود.

هـ. چکیده مقالات قبل از نوشتن اصل مقاله هرچه زودتر از طریق سامانه به دبیرخانه همایش ارسال شود.

 

فلسفه

1.  نظر علامّه درباره سفر اول (از خلق به حق){به صورت مقارنه با نگاه صدرالمتالهین شیرازی}

2.  نظر علامّه درباره سعادت انسان{به صورت مقارنه با نگاه صدرالمتالهین شیرازی}

3.  نظر علامّه درباره مرحوم آخوند خراسانی{به صورت مقارنه با نگاه صدرالمتالهین شیرازی}

4.  نظر علامّه درباره کتاب اسفار{به صورت مقارنه با نگاه صدرالمتالهین شیرازی}

5.  نظر علامّه درباره فلسفه وحکمت{به صورت مقارنه با نگاه صدرالمتالهین شیرازی}

6.  نظر علامّه درباره اشتراکات لفظی و معنوی وجود{به صورت مقارنه با نگاه صدرالمتالهین شیرازی}

7.  نظر علامّه درباره احوال نفس{به صورت مقارنه با نگاه صدرالمتالهین شیرازی}

8.  نظر علامّه درباره عینی بودن وجود{به صورت مقارنه با نگاه صدرالمتالهین شیرازی}

9.  نظر علامّه درباره سبب وحقیقت وجود{به صورت مقارنه با نگاه صدرالمتالهین شیرازی}

10.  نظر علامّه درباره وجود رابطی{به صورت مقارنه با نگاه صدرالمتالهین شیرازی}

11.  نظر علامّه درباره مساوقت وجود با ماهیت{به صورت مقارنه با نگاه صدرالمتالهین شیرازی}

12.  بررسی تطبیقی نظر علامه درباره وجود رابط و رابطی با سایر فلاسفه

13.  نظر علامّه درباره وحدت و کثرت وجود

14.  نظرعلامّه درباره واحد تشکیکی

15.  نظر علامّه درباره طهارت نفس

16.  نظریه اصالت وجود با نگاه تطبیقی به نظرعلامّه و سایر فلاسفه

17.  نظرتطبیقی علامّه درباره لقاءالله با سایر متکلمین

18.  نظرعلامّه درباره جعل درمباحث حکمی

19.  وجود و تشکیک نزدعلامه و ملاصدرا و عرفا

20.  نظرعلامّه درباره وجود رابط در حکمت متعالیه

21.  نظرعلامّه درباره وجود فی نفسه وسایر نفسیات

22.  نظر علامّه درباره درباره قرآن وعرفان و برهان

23.  نظرعلامّه درباره کتاب تمهید القواعد

24.  نظرعلامّه درباره فصوص الحکم و فتوحات مکیه

25.  نظرعلامّه درباره علامّه طباطبایی

26.  نگاه علامّه به علمای فلسفه وعرفان درکتاب درآسمان معرفت

27.  نظرعلامّه درباره فلسفه و فیلسوف

28.  نظرعلامّه درباره عرفان و عرفا

29.  نظرعلامّه درباره ادراکات انسان

 

هیئت ونجوم

1.  نظرعلامّه درتشخیص جهت قبله

2.  رابطه علم و فنون ریاضی از نگاه علامّه

3.  رابطه خلق و قدر با مطالب ریاضی از نگاه علامّه

4.  منظور از میل کلی از نگاه علامّه و ابوریحان بیرونی

5.  رابطه قضا و قدر با مباحث ریاضیات از نگاه علامّه

6.  رابطه علوم ریاضی با تقویت نفس ازنگاه علامّه

7.  رابطه قرآن با علم ریاضی از نگاه علامّه

8.  رابطه تکسیر در علم ریاضی

9.  نظر علامّه درتعیین اندازه مقدارکر با استناد به روایات

10.  مختصات ریاضی و فرمول دست یافتن به مقدار کر 

11.  رصد و تشخیص قبله از نگاه علامّه

12.  موقعیت جغرافیای مکه و انحرافات بلاد

13.  قطب نما در اعصار مختلف

14.  تحلیل قطب نمای مغناطیسی شمالی و جنوبی از نگاه علامّه 

15.  نظر علامّه درباره قطب نمای

16.  تعیین جهت قبله از طریق قبله نما مغناطیس به دستور علامّه

17.  نظر علامّه و سایر منجمان درباره انکسار نور

18.  تحلیل علوم در تعیین فاصله مرکز عالم(زمین) و خارج عالم

19.  تحلیل علامه درتشخیص فجر صادق ازفجر کاذب

20.  تحلیل علامّه درباره نصف النّهار

21.  نظر علامّه درباره دانش هیئت مرحوم علامّه طباطبایی

22.  نظر علامّه درباره تاریخ هجری و شمسی

23.  شرح حالی ازمقالات نجومی علامّه در مراکز علوم هیئت و نجوم

24.  نظر علامّه درباره رویا و خواب

25.  روش تحصیل قبله از نظر علامّه

26.  روش تحصیل ساعات طلوع وغروب شفق از نگاه علامّه

27.  رابطه اعداد حقیقی باحروف و حقایق عینی

 

قرآن و تفسیر

1.  نظرتطبیقی علامّه با علمای کلام،عرفان درباره کلمه "بسم الله الرحمن الرحیم "

2.  روش علامه درتفسیرقرآن

3.  لیله القدر نگاهی تطبیقی علامّه باسایر مفسران عرفانی

4.  حقوق بشر نگاهی تطبیقی علامّه باسایر مفسران عرفانی

5.  حروف مقطعه نگاهی تطبیقی علامّه باسایر مفسران عرفانی

6.  روح القدس نگاهی تطبیقی علامّه باسایر مفسران عرفانی

7.  نظرعلامه ومفسران درباره قرآن وعترت درتفاسیر

8.  قرآن و نظام طبیعت نگاهی تطبیقی علامّه باسایرمفسران عرفانی

9.  درجات بهشت وانسان نگاهی تطبیقی علامّه باسایرمفسران عرفانی

10.  نظرعلامّه وسایرمفسران عرفانی درباره قرآن ،عرفان،برهان

11.  نظرعلامّه درباره بی نیازی جامعه انسانی ازمنطق وبرهان

12.  نقش روایات درتفسیر قرآن از نظر علامّه حسن زاده

13.  نظرعلامّه درباره افلاک مد نظر قرآن (آیه 34 انبیاو41 یس)

14. نظر علامه درباره آیات مربوط به لقاءالله

 

کلام اسلامی

1.  وجوب وجود حضرت حجت ازنگاه علامّه حسن زاده 

2.  ولایت تکوینی وتشریعی ازنگاه علامه و متکلمین معاصر

3.  انسان کامل ازنگاه علامّه حسن زاده

4.  مکتوبات مورد توجه علامه درباره امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه)

5.  تمسک از نگاه علامّه ومتکلمین معاصر

6.  عصمت امام از نگاه علامّه و سایر متکلّمین

7.  عمل به قیاس ازنگاه علامه و سایر متکلّمین

8.  امامت ازنگاه علامّه و سایر متکلّمین

9.  امام دوازدهم(ع) دربیان مرحوم علامّه

10.  امام یازدهم(ع) دربیان مرحوم علامّه

11.  امام نهم ودهم(ع) در بیان مرحوم علامّه

12.  امام هشتم(ع) دربیان مرحوم علامّه

13.  امام صادق(ع)دربیان مرحوم علامه

14.  امام باقر(ع) دربیان مرحوم علامّه

15.  امام حسن و امام حسین(ع) دربیان مرحوم علامّه

16.  امام سجاد(ع) دربیان مرحوم علامّه

17.  اثبات ائمه( ع) دربیان علامّه بانگاه تطبیقی برمتکلّمان

18.  امام علی(ع) دربیان مرحوم علامّه

19.  تفسیرعلامّه از انسان کامل در شرح کلام امیرالمومنین (ع)

20.  انسان کامل نزد عرفا ، متکلّمین وفلاسفه با تطبیق برنظرعلامّه

21.  انسان کامل و امام مهدی(ع) درنگاه علامّه

22.  انسان کامل نگاه تطبیقی نظرعلامّه وابن ابی الحدید

23.  نظرعلامّه دراستنادات نهج البلاغه

24.  نظرعلامّه درباره جبر و اختیار

25.  نقد علامّه سب به قاتل به تفویض

26.  نظرعلامّه درباره افعال انسان و فاعلیّت او

27.  رابطه علم و ریاضیّات درنگاه علامّه

28.  رابطه معرفت فکری و معرفت شهودی در نگاه علامّه

29.  نظر علامّه درباره علم و معرفت

30.  نظرعلامّه درباره علم حصولی و علم حضوری

31.  نظرعلامّه درباره برهان انی و لمی

32.  نظرعلامّه درباره علوم

33.  نظرعلامّه درباره رابطه درجات علم با طاقت وتاب آوری بشر

34.  جوهر وعرض ازنگاه علامّه ومتکلمان و عرفا

35.  نظرعلامّه درباره نفس و بدن

36.  نظرعلامّه و متکلمان درباره مراتب عقل انسانی

37.  تجسم اعمال ازنگاه علامّه و عرفا

38.  رابطه علم و عمل از نگاه علامّه 

39.  نظرعلامّه درباره نقش دین دررونق گرفتن علم

40.  نظر علامّه درباره امکان علم دینی

41.  نظر علامّه درباره رابطه علم و دین

42.  تامّلی بر کتاب صد کلمه قصار از حضرت علامّه

 

عرفان اسلامی 

1. علامه و سیر تکامل انسان

2. لقاءالله از منظر علامه

3. نظر علامه درباره لقاءخداوند و ثواب و عقاب خدا

4. رابطه لقاء خداوند و رویت البصر از منظر علامه

5. نظر علامه درباره وحدت از دیدگاه عارف و حکیم

6. نظر علامه درباره مبحث صدور وحدت حقه، حقیقه الظلیه و حقیقه الذاتیه

7. فرق بین موضوع علم اهل تحقیق و موضع فن اهل نظر با تاکید بر نظر علامه

8. تشکیک وجود از دیدگاه فریقین با تاکید بر نظر علامه

9. رابطه نفس ناطقه انسانی و شئونات و اطوار وجودیه او از نگاه علامه

10 نظر علامه درباره معرفت النفس

11. نظر علامه درباره راهکارهای تمییز محیط از محاط

12 نظر علامه درباره شانیت انسان

13. نظر علامه درباره رابطه عالم و موجودات 

 

اخبار

بازخورد

نظر شما چی هست؟ بر روی ستاره های مورد نظرتون کلیک کنید.

4.3
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
میانگین نمرات

دیدگاه ها (0)

تاکنون دیدگاهی منتشر نشده است. شما اولین نفر باشید!

ارسال یک دیدگاه